Klikni pre viac produktov
No products were found.

Obchodné podmienky

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia / SOI /

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Trhová 2, 917 01, Trnava  1

Odbor technickej kontroly a ochrany spotrebiteľa

tel.: 033/5512689, 033/5512690

fax: 033/5512 656

e-mail: tt@soi.sk

-------------------------------------------------------------------------

Obchodné podmienky internetového obchodu www.duracka.sk (ďalej len „OP") stanovujúce podmienky medzi prevádzkovateľom a zákazníkom:

1. Prevádzkovateľom a predávajúcim v internetovom obchode www.duracka.sk je  Tomáš Duračka, Veselé 296, 922 08,  IČO 37836871, EČ DPH SK1045924374.  FO je zapísaná na obvodnom úrade v Piešťanoch, číslo živnostenského registra: 230 - 14995

2. Zákazníkom a kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru z ponuky na internetovej stránke www.duracka.sk.

3. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ v objednávke uvedie meno a priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Pri objednávaní ako fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke uvedie obchodné meno a sídlo IČO, DIČ prípadne IČ DPH a adresu doručenia ak je odlišná od sídla.

4. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie objednávky zaslaním jej kópie elektronickou formou na e-mail zákazníka uvedený v objednávke. V tejto kópii objednávky je uvedené číslo objednávky,  údaje zákazníka s dodacou adresou, objednaný tovar aj s jednotlivými cenami objednaného tovaru,  prepravným, celková cena objednávky a stav objednávky  pri každom objednanom tovare.

5. Prevádzkovateľ zašle zákazníkovi objednaný tovar podľa objednávky do 3 pracovných dní nasledujúcich po dni prijatia objednávky, a to prostredníctvom kuriérskej služby. Ak prevádzkovateľ nemá objednaný tovar na sklade informuje o tom zákazníka zaslaním zmeny stavu na objednávke pri takomto tovare na e-mail, prípadne telefonicky. Prevádzkovateľ tiež bude informovať zákazníka, ak nemôže dodržať lehotu dodania 3dni.

6. Zákazník dáva prevádzkovateľovi  zaslaním objednávky súhlas poskytnúť osobné údaje o zákazníkovi uvedené v objednávke prepravcovi za účelom doručenia tovaru.

7. Zákazník pri preberaní tovaru od prepravcu obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru.  Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad (faktúru) s vyčíslením kúpnej ceny  dostane zákazník spolu s objednaným tovarom v deň doručenia tovaru súčasne s tovarom.

8. Odstúpenie od zmluvy - spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (vrátane poštovného, nákladov na dopravu, dodanie apod., ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu). Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu pre odstúpenie od zmluvy alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu:


Tomáš Duračka

Veselé 296

922 08 Veselé

email: tomas@duracka.sk

telefón: 0905 985 037

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom prípade je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne poskytnuté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený požadovať voči spotrebiteľovi náhradu takto spôsobenej škody.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

9.  Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom eshopu je Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ (kupujúci) má právo voľby obrátiť sa na ktorýkoľvek z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu EÚ pre riešenie sporov online. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

11. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom alebo udaním nesprávnej adresy zákazníka. Zákazník je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, zákazník je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u prepravcu.

12. Zákazník má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu jeho vypredania, v týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje zákazníka. Prevádzkovateľ môže poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru, zákazník má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

13. Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, uvedené v objednávke, vo všetkých svojich informačných systémoch. Zákazník udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Tento súhlas môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

14. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami – nepodnikateľmi sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

15. Zákazník a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

16. Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto OP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto OP, nezodpovedá prevádzkovateľ zákazníkovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto OP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení OP a zvyšné časti príslušného ustanovenia OP tým zostávajú nedotknuté.

17. OP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto OP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny OP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto OP sú platné od 21.02.2022 a plne nahradzujú predchádzajúce OP.

Tomáš Duračka - majiteľ

Menu

Nastavenia

Klikni pre viac produktov
No products were found.