Slivka Stanley

Podpník: Ishtara-Stredne rastúci podpník